30 november 2010

Koopakte ontbonden? Notaris krijgt niets

Als een koopakte wordt ontbonden hoeft koper niet de kosten van de notaris te betalen.

V heeft een woning aan K verkocht. In de koopovereenkomst is vermeld dat de notariskosten voor K’s rekening zijn. N laat de koopovereenkomst direct inschrijven in de openbare registers en stelt alvast een ontwerpakte van levering op. De koopovereenkomst wordt echter ontbonden. Dient K de inmiddels door N gemaakte kosten aan hem te vergoeden?

Verkoper V heeft een woning verkocht aan koper K. Notaris N wordt gevraagd de werkzaamheden met betrekking tot de koopovereenkomst uit te voeren. Het verzoek aan N is gedaan door de makelaar van V. De koopovereenkomst wordt echter ontbonden. N heeft in de tussentijd wel al de koopovereenkomst, op verzoek van partijen, ingeschreven in de openbare registers. Ook heeft hij reeds een ontwerp van de leveringsakte opgesteld. N stuurt K de rekening van de door hem tot nog toe verrichte werkzaamheden. Tussen N en K onstaat in rechte een geschil over de verschuldigdheid van de notariskosten. N is van mening dat K de notariskosten dient te voldoen. Uit de koopovereenkomst volgt immers dat N is aangewezen als instrumenterende notaris en dat de notariskosten door K verschuldigd zijn. K stelt zich op het standpunt dat hij N geen opdracht heeft gegeven de werkzaamheden te verrichten.

De rechter zegt hierover het volgende. Uitgangspunt bij een overeenkomst is dat daaruit enkel rechten en verplichtingen voortvloeien voor partijen, in casu voor V en K. Een derde zoals N kan daaraan in de regel geen rechten of verplichtingen ontlenen. Uit de koopovereenkomst volgt dat V en K zijn overeengekomen dat de notariskosten voor rekening zijn van K. Deze bepaling ziet enkel op de rechtsverhouding tussen V en K. N kan daaraan niet zelfstandig een vorderingsrecht ontlenen. Hetzelfde geldt voor het verzoek tot inschijving van de koopovereenkomst in de openbare registers. N heeft geen zelfstandig vorderingsrecht jegens K, ook al valt uit de koopovereenkomst expliciet af te leiden dat hem hiertoe opdracht zal worden verleend en dat de hiermee gepaard gaande kosten voor rekening van K komen. N heeft gehandeld op verzoek van de makelaar van V. Nu deze voor V bij de verkoop heeft bemiddeld, zal N zich daarom in beginsel dienen te wenden tot V.

K is derhalve niet jegens N aansprakelijk voor betaling van de notariskosten.