Bedenktijd koop huis

Bedenktijd

De bedenktijd heeft de koper feitelijk de tijd om nog eens goed over de koop na te denken. Hij kan bijvoorbeeld een aankoopmakelaar inschakelen die nog eens naar de overeenkomst kijkt. Of een bouwkundige inspectie kan in die periode worden gedaan. Aankoopmakelaar Eindhoven werkt alleen met deskundige inspecteurs, die nog voor het verlopen van de bedenktijd rapport uitbrengen.

De bedenktijd beschermt je tegen een mogelijk te overhaastig genomen koopbeslissing. Je kan in de drie dagen alles nog eens laten bezinken. 

Hoe werkt de bedenktijd in de praktijk?

De bedenktijd begint nadat de overeenkomst aan de koper ter hand is gesteld. Een digitale kopie in de mail is ook geldig. Soms ontstaat er een discussie op welke dag de overeenkomst nu precies aan de koper ter hand is gesteld? Het is dus van belang om altijd te kunnen bewijzen wanneer de koper de koopovereenkomst heeft ontvangen.

Ontvangstbewijs

De koper tekent meestal dan ook een ontvangstbewijs. Makelaars gebruiken een standaard model koopakte, waarin het ontvangstbewijs is opgenomen. Indien de koopakte per post aan de koper wordt gezonden, is het verstandig dit per aangetekende post te doen. De bedenktijd van drie dagen vangt aan op de dag nadat de koper de stukken heeft ontvangen.

Een verkopend makelaar doet er verstandig aan om de kopie van de koopakte altijd via aangetekende post met bericht van ontvangst te verzenden. De afbakening van de bedenktijd behoort immers ook tot het werkterrein van de makelaar. Wanneer de Coop de Coop overeenkomst heeft ontvangen, gaat de daarop volgende dag de wettelijke bedenktijd van drie dagen in. Binnen deze termijn kan de koper de overeenkomst ontbinden.

Aanvang bedenktijd

De termijn bedraagt drie volle dagen, dus 3 × 24 uur. De termijn vangt aan op de dag na de dag van de terhandstelling van de koopovereenkomst aan de koper. Indien de overeenkomst op dinsdag wordt ontvangen zal de termijn dus aanvangen op woensdag.

Einde bedenktijd

Het einde van de drie bedenktijd wordt vastgesteld met in achtneming van het bepaalde in de Algemene Termijnenwet (art. 1 lid Atw). Hierin staat dat indien de termijn van drie dagen eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, deze wordt verlengd tot en met de eerst volgende dag die niet zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Het is dus niet zo dat de termijn niet kan aanvangen op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. De wet bepaalt alleen wanneer de termijn eindigt.

Het is ook niet juist dat de bedenktijd eindigt op het zelfde tijdstip als de terhandstelling van de koopakte. In de koopakte of de terhandstelling wordt geen tijdstip vermeld, slechts de dag. Aanvang en einde van de termijn hebben volgens de wet plaats om 12 uur 's nachts.

Ontbinden koopakte binnen de bedenktijd

Zoals aangegeven, heeft de koper binnen de bedenktijd van drie dagen het recht de overeenkomst te ontbinden. Je hoeft daarvoor geen reden op te geven. Je hebt deze mogelijkheid ongeacht de vraag of er andere ontbindende voorwaarde in de koopakte zijn opgenomen.

Geen boete verschuldigd

De koper is geen boete aan de verkoper verschuldigd als hij de koopakte ontbindt binnen de bedenktijd. Zo staat het ook in de model koopovereenkomst van de NVM.

Moet ontbinden binnen de bedenktijd schriftelijk?

De ontbinding is vormvrij. Koper en verkoper kunnen wel afspreken dat de ontbinding schriftelijk moet, bijvoorbeeld via aangetekende post. Belangrijk is dat het recht op ontbinding voor de koper niet op onaanvaardbare wijze wordt beperkt. Koper moet op eenvoudige wijze zijn recht op ontbinding kunnen inroepen.

De ontbinding raakt de gehele overeenkomst. Het is niet mogelijk om op basis van de bedenktijd gedeeltelijk te ontbinden. Zo wordt voorkomen dat de koper mogelijkheden krijgt om opnieuw over bepaalde punten in de overeenkomst te gaan onderhandelen. Dit is immers bij het tekenen van de koopakte een gepasseerd station.

Wijziging koopakte, nieuwe bedenktijd?

Indy een koper de koopakte ontbindt binnen de bedenktijd en er komt daarna tussen dezelfde partijen binnen zes maanden een nieuwe overeenkomst tot stand, dan heeft de koper geen bedenktijd meer in de tweede overeenkomst. De wet bepaalt dit. Partijen kunnen wel met elkaar afspreken dat er een bedenktijd geldt, maar met name de verkoper zal dit niet snel doen. Het is immers niet in zijn belang.

Kan koper van de bedenktijd afzien?

In beginsel kunnen partijen niet overeenkomen dat er geen bedenktijd wordt gehanteerd. Wel kan op verzoek van de koper binnen de drie dagen bedenktijd de woning aan hem worden geleverd bij de notaris. Dit betekent wel dat de koper afstand doet van zijn resterende bedenktijd.

Bedenktijd niet-consument

Indien de koper een professionele partij is (bijvoorbeeld een vastgoedhandelaar) geldt de wettelijke bedenktijd niet. De professionele koper kan zich niet beroepen op de mogelijkheid om binnen drie dagen nadat hij de koopovereenkomst heeft ontvangen deze alsnog te ontbinden. De verkopend makelaar zal in de meeste gevallen de standaardbepaling over de bedenktijd doorhalen met een toelichting op de doorhaling. Doet hij dat niet dan kan ook een professionele partij de koop alsnog ontbinden. Er is weliswaar geen wettelijke bescherming, maar wel een contractuele bescherming.

Kennis
maken?

Laat het ons weten

Bel mij terug

We bellen je zo snel mogelijk terug